Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, Сонгон шалгаруулалтын журам
Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, Сонгон шалгаруулалтын журам

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, “ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтуудыг үндэслэн байгууллагад ажилтан сонгон шалгаруулж авах үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулах ба ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцсэн хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 

1.2. Энэхүү журмаар компанид ажил горилогчийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулж авахтай холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулна. 

1.3. Компани нь хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтаар ажилтан авах үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль холбогдох бусад эрх зүйн акт, компанийн дотоод журмыг дагаж мөрдөнө. 

1.4. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж буй эрх бүхий албан тушаалтан бүр нь хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах, шударга байх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмыг мөрдлөг болгон ажиллана. 

1.5. Энэхүү журмыг 202... оны .... сарын ...-ний өдрөөс эхлэн компанийн нийт ажилтнууд дагаж мөрдөнө. 

1.6. Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа үүсэх, ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад хүний нөөцийн нэгж болон удирдах ажилтан нь ажил үүрэгтэй нь холбогдолгүй аливаа асуулт асуух, мэдээлэл цуглуулах, хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд эрүүл мэндийн болон сэтгэцийн эмгэг, хүний дархлал хомсдолын вирусийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийлгүүлэх, жирэмсэн эсэхийг тодруулахыг хориглоно.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

2.1 Бүрдүүлэлт – Компанийн одоогийн болон шинэ албан тушаалд ажилтан авах эх  үүсвэрийг судлах, татах үйл явц

2.2 Сонгон шалгаруулалт – Компанийн бүрдүүлэлтийн үйл явцаар төвлөрсөн нэр дэвшигчдийг үнэлэх болон авьяас чадвартай ажилтанг ажилд авах үйл явц

2.3 Ажлын байрны захиалга – Ажилтан авах хүсэлт

2.4 Эх үүсвэр – Боломжит ажил горилогчдын сан бүрдүүлэх

2.5 Ажлын байр – Ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэй холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байр

2.6 Ажил олгогч – Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулж байгаа этгээд

2.7 Ажилтан – Ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ компанид ажиллаж байгаа этгээд

2.8 Ажил горилогч – Ажил сонирхож, хүсэлтээ гаргасан хүн

2.9 Дотоод журам – Ажил олгогч болон ажилтны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн ажил олгогчийн баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журам

ГУРАВ. БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

3.1 “Компани” нь ажил горилогчийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах явцдаа үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно.

3.2 Компани нь ажил горилогчоос мөнгө, эд зүйл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, боловсролын баримт бичиг, мэргэжлийн үнэмлэх, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ зэрэг хувийн баримт бичгийн эх хувийг шаардан авч барьцаалахыг хориглоно.

3.3 Нээлттэй ажлын байранд өрсөлдөгчдөөсөө давуу талтай ажил горилогчийг сонгон шалгаруулах зарчмыг баримтална.

3.4 Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хараат бус, шударга зарчимд үндэслэн хэрэгжүүлнэ.

3.5 Ажлын байрны хувьд ашиг сонирхол үүсэхүйц ажлын байранд компанийн ажилтны төрөл садан, гэр бүлийн хүмүүс, найз нөхдийг сонгон шалгаруулахаас татгалзана.

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

4.1 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт нь сул орон тоонд ажлын байрны шаардлага хангахуйц ажил горилогчийг хөдөлмөрийн зах зээлээс судлах, сонгон шалгаруулж, бүрдүүлэлт хийх зорилготой байна. 

4.2 Компанийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тоог үндэслэн компанийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг хангана. 

4.3 Компанийн хэмжээнд дараах ерөнхий шалгуурыг хангасан ажил горилогчийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллана. Үүнд:

4.3.1 Компанийн соёлд нийцсэн байх

4.3.2 Тухайн горилж буй албан тушаалын ур чадварын шалгуурт 60-с дээш хувийн нийцэлтэй байх

4.3.2 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх  

4.4 Бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг гадаад болон болон дотоод эх үүсвэрүүдээс бүрдүүлнэ. 

4.4.1 Дотоод эх үүсвэр

4.4.1.1 Сул чөлөөтэй байгаа ажлын байрны тухай зарыг компанид нээлттэй зарлах;

4.4.1.2 Нөөц анкетаас бүрдүүлэлт хийх (“ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК-ийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд болон дадлага хийж байсан дадлагажигч, урьд ажиллаж байгаад өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтан, онцгой авъяас чадвар бүхий чадварлаг хүмүүсээс бүрдсэн хүний нөөцийн сантай байна)

4.4.2 Гадаад эх үүсвэр

- Их, дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд;

- Компанийн  веб сайт, өдөр тутмын сонин, хэвлэл, радио, FM, телевиз, олон нийтийн сүлжээ (Сошиал, linkedin, facebook) гэх мэт мэдээллийн сувгаар зарлах;

- Хөдөлмөрийн яармагт оролцох, Хөдөлмөрийн биржтэй хамтарч ажиллах; 

- Өрсөлдөгч компани болон гадаад зах зээлээс чадварлаг ажилтныг татах;

- Хүний нөөцийн чиглэлийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

4.5 Бүрдүүлэлтэнд шаардагдах төсвийг жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөнд тусгаж батлуулах ба хүний нөөцийн нэгж захиран зарцуулна.

4.6 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг дараах үйл явцын дагуу зохион байгуулна.

 

Үйл явц

Алхам

Холбогдох материал

 

Захиалга өгөх

Хүний нөөцийн хэрэгцээнд тулгуурлан Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд мэдээллийг үнэн зөв бөглөж хүргүүлнэ.

Захиалгын хуудас

 

Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр тодорхойлох

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн захиалга хүлээн авсны дараа тухайн ажлын байрыг дотоод ажилтнуудаасаа бүрдүүлэх боломж байгаа эсэхийг судалсны дүнд аль эх үүсвэрийг сонгохоо шийдвэрлэнэ.

 

Бүрдүүлэх ажлын байрны мэдээллийг боловсруулах

Захиалгын дагуу орж ирсэн ажлын байрны талаарх мэдээллийг ажлын байрны тодорхойлолт болон тухайн албан тушаалын ур чадварын  шалгуураас цуглуулж, боловсруулна.

АБТ, Ур чадварын шалгуур

Бүрдүүлэлтийн суваг сонгох

Тухайн ажлын байрны онцлог, гүйцэтгэх үүрэг, тавигдах шаардлага, түвшин зэргийг харгалзан үзэж суваг сонгоно.

 

 

 

 

Зарын загвар боловсруулах

Ажил горилогчдыг татах үүднээс компанийн тухай товч танилцуулга ажилтнуудын үнэт зүйлс, тус компанид ажиллахын давуу талыг оруулж болох ба ажлын байрны зарын ерөнхий агуулгад дараах зүйлсийг тусгана.

  • Компанийн лого
  • Албан тушаалын нэр
  • Албан тушаалын зорилго, гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
  • Тавигдах шаардлага
  • Хэрхэн анкетаа ирүүлэх тухай
  • Анкет хүлээн авах эцсийн хугацаа
  • Холбоо барих мэдээлэл

 

Бүрдүүлэлтийг эхлэх

Сонгосон бүрдүүлэлтийн сувгуудаар ажлын байрны зарыг нээлттэйгээр зарлаж, нэр дэвшигчдийн анкет, CV, холбогдох материалуудыг цуглуулан, ажил горилогч нарт мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэнэ.

Компанийн албан ёсны анкетын загвар

 

4.7 Гэнэтийн шаардлага үүсч яаралтай бүрдүүлэлт хийх нөхцөлд бүрдүүлэлтийг заавал процессийн дагуу гүйцэтгэхгүй байж болно.

4.8 Бүрдүүлэлтийн үйл явцыг хүний нөөцийн нэгж /хүний нөөцийн менежер/ хариуцан хэрэгжүүлэх хэдий ч компанийн бусад ажилтнууд, нэгжийн удирдлагууд сул орон тооны бүрдүүлэлтэнд хамтран ажиллана

4.9 Ажилтнууд “Ажил горилогч санал болгох хуудас”  дагуу өөрсдийн найз нөхөд, хамаатан, өмнө нь хамтран ажиллаж байсан гэх мэт ямар ч хүнийг чөлөөтэй санал болгох боломжтой.

ТАВ. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ 

5.1 Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хариуцан зохион байгуулах ба компанийн ҮНЭТ ЗҮЙЛ болон шударга, нээлттэй, ил тод байх зарчмыг барьж ажиллана.

5.2 Нэн яаралтай сонгон шалгаруулалт хийх шаардлага үүсэх тохиолдолд заавал сонгон шалгаруулалтын үй явцын дарааллаар явахгүй байж болно

5.3 Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий зураглал

5.2 Сонгон шалгаруулалтыг дараах үйл явцын дагуу зохион байгуулна. 

 

Үйл явц

Алхам

Холбогдох материал

 Анкет хүлээн авах, үнэлэх

Анкетыг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн и-мэйл болон ажлын байранд биечлэн хүлээн авна.

Анкетаас сонгон шалгаруулалт хийхдээ дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

-  Сонирхож буй ажлын байр;

-  Ажлын туршлага;

-  Мэргэжил

- Цалингийн хэмжээ

Ажил горилогч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

- Анкет

-  3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь;

 

Ур чадварын шалгалт авах

-   Албан тушаалын онцлогоос хамааран анкетын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчоос мэргэжил, ур чадварын шалгалтыг тухайн ажлын байрны онцлог, чиг үүргээс хамааран дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:

-    Мэргэжил, ур чадварын шалгалт;

-    IQ сорил;

-   Дээрх шалгалтыг тест, даалгавар, эссэ бичлэг, илтгэл тавих зэрэг янз бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулж болно.

-   Шалгалтын материалыг албан тушаал бүрт тодорхойлсон ерөнхий болон мэргэжлийн ур чадваруудын жагсаалтыг үндэслэн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн зохион байгуулж, сайжруулж явна. Энэхүү шалгалтын материал нь нууцын зэрэглэлтэй материалд багтана.

-   Мэргэжил ур чадварын шалгалт авах албан тушаалын жагсаалтыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батална.

-   Шалгалтад 60% буюу түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн ажил горилогчийг дараагийн шатны сонгон шалгаруулалтад оролцуулна. 

Шалгалтын материал

 Анхан шатны ярилцлага

-    Албан тушаалын ерөнхий шаардлагыг хангаж, ур чадварын шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлагад урина.

-    Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь ажлын  ярилцлагыг мэдээг  ажилд горилогчид  1-с доошгүй ажлын өдрийн өмнө ажил горилогчид утсаар эсвэл и-мэйлээр холбогдон мэдэгдэнэ.

-    Ярилцлагыг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн зохион  явуулна.

-    Энэхүү ярилцлагаар дараах мэдээлэл авна. Үүнд:

-    Мэдлэгийг практикт хэрхэн хэрэглэж байсан туршлага

-    Хувь хүний мөн чанар /Багаар ажиллах чадвар, авхаалж самбаа, хурд, бие даан шийдвэр гаргах чадамж, компанийн онцлогт тохирон ажиллаж чадах эсэх/

-    Ажил эрхлэлтийн байдал /хичнээн байгууллагад ажиллаж байсан болон тухайн байгууллагаас гарсан шалтгаан, ажиллах хугацаандаа хийж гүйцэтгэж үр дүнд хүрсэн ажил, шинэ санаачлага гэх мэт/

-    Тухайн ажлын байранд тэнцэх эсэх талаарх анхны төсөөлөл /Хамт олон дунд биеэ авч явах байдал болон тогтвор суурьшил, суралцах төлөвлөлт гэх мэт/

-      Зарим тохиолдолд биечлэн ирж анкет бөглөж буй ажил горилогчтой шууд ярилцлага хийж болно.

Ярилцлагын хуудас

 Дунд шатны ярилцлага

-      Өмнөх шатанд тэнцсэн ажил горилогчтой  тухайн нэгжийн удирдлага ярилцлага хийнэ. 

-      Энэ шатанд нэгжийн удирдлага өөрийн удирдаж буй нэгжийн онцлог, үйл ажиллагааны хэлбэр, ажилтны гүйцэтгэх үүрэг даалгавар, шаардах ур чадварын талаарх мэдээллийг тодорхой өгнө.

-      Ярилцлагын үеэр ажил горилогч нээлттэй ажлын байрны шаардлагыг бүрэн хангаж буй эсэхийг эцэслэн тогтоож, өмнөх үе шатны үр дүнд үндэслэн шаардлагатай мэдээллийг асууж тодруулах, компанийн ерөнхий мэдээлэл, нээлттэй ажлын байрны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, ажил горилогчийн өөрийн саналыг сонсож, эцсийн шийдвэрийг гаргана. 

Ярилцлагын хуудас

 Эцсийн шатны ярилцлага

-    Шаардлагатай тохиолдолд дундаас дээш төвшний ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд Гүйцэтгэх захирал ярилцлага хийж болно.

 

Өмнө ажиллаж байсан газраас тодорхойлолт авах

Шаардлагатай ажил горилогчдын талаарх ажил байдлын тодорхойлолтыг маягтын дагуу холбогдох байгууллагаас хүний нөөцийн менежер авна.

Өмнөх ажлын газраас тодорхойлолт авах маяг

Ажилд авах шийдвэр

-    Эцсийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогчийн анкетыг Гүйцэтгэх захиралд танилцуулах бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын зөвшөөрснөөр ажилд авах тушаалыг төлөвлөн батлуулна.

-    Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажил горилогч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн харъяалах Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө. Үүнд:

-       Компанийн ажилтны анкет;

-       Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;

-       Цахим үнэмлэхний хуулбар;

-       Жолооны үнэмлэхний хуулбар; /шаардлагатай тохиолдолд/;

-       Боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, сертификатын хуулбар;

-       3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь;

-       Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;

-    Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь дээрх бичиг баримтыг тухайн ажилтны хувийн хэрэгт хавсаргана.

-    Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь сонгон шалгаруулалтын эцсийн дүнг ажил горилогчид ажлын 5 хоногт багтаан утсаар эсвэл и-мэйлээр мэдэгдэнэ.

Ажил санал болгох захидал

 

5.3 Компанийн дотоод сонгон шалгаруулалт

5.3.1 Компани дотооддоо ажилд шилжүүлэх, дэвшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно.

5.3.2 Онцгой тохиолдолд компани болон тухайн ажилтанд тохиромжтой гэж үзвэл залгамж халаа төлөвлөлтөнд үндэслэн компанид ажиллаж буй ажилтныг сонгон шалгаруулалтгүйгээр шууд дэвшүүлж, шилжүүлж болно. 

5.3.3 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн тухайн ажлын байранд тохирох ажилтнуудыг Гүйцэтгэх захиралд санал болгож болно. 

5.3.4 Албан тушаалд шууд томилох хүсэлтийг зөвхөн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний санал болгосны дагуу Гүйцэтгэх захирал баталсны үндсэн дээр зөвшөөрнө. 

5.3.5 Нэгжийн удирдлагууд компани дотроосоо тухайн нээлттэй орон тоонд шууд томилох хүсэлтэй байгаа бол Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд албан ёсоор хүсэлтээ бичиж зөвшөөрөл авна. Зөвшөөрөл авахдаа бүрдүүлэх материал: 

- Тухайн ажилтны өмнөх ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүн

- Тухайн ажлын байранд шаардлагатай ур чадвар, туршлага, боловсрол, мэргэшилтэй болохыг харуулсан баталгаа

- Шууд томилоход үндэслэл болохуйц шалтгаан нөхцөлийн тодорхойлолт 

5.3.6 Дотроо өөр ажилд шилжин ажиллахыг хүсч байгаа ажилтан хүсэлт гаргахаасаа өмнө өөрийн шууд удирдлагадаа мэдэгдэх үүрэгтэй.

5.3.7 Хэрэв шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан ажилтныг шууд томилохоор бол Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн тухайн ажилтны шууд удирдлагатай зөвшилцөж цалин, шилжих хугацаа, бусад нөхцөлийг тохиролцоно. 

5.3.8 Зарлагдсан ажлын байранд ажилтан шилжин ажиллах хүсэлтэй байгаа бол өөрийн гараар шилжин ажиллах хүсэлтээ бичиж, шууд удирдлагын зөвшөөрлийн хамт Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлнэ. 

5.3.9 Хүсэлт тавьсан ажилтантай шаардлагатай бол ярилцлага зохион байгуулах, зохих мэргэжлийн шалгалт авсны дараа эцсийн шийдвэрийг гаргана. 

5.3.10 Хэрэв эцсийн шийдвэрээр тухайн орон тоонд тэнцсэн тохиолдолд орны хүнийг авч ажлаа бүрэн хүлээлгэж өгсний дараагаар шилжин ажиллана.

ЗУРГАА. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

6.1 Нэгжийн удирдлагын үүрэг, хариуцлага

6.1.1 Нэгжийн удирдлага бүр Хүний нөөцийн менежер байх ёстой гэсэн компанийн үндсэн бодлогын хүрээнд өөрийн хариуцсан нэгжийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтанд шууд оролцоотой байж идэвх, санаачлага гаргаж ажиллах

6.1.2 Өөрийн нэгжийн ажилтан авах хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлох

6.1.3 Тухайн албан тушаал нь ажиллах хүчний төлөвлөгөө, төсөвт тусгагдсан эсэхийг нягталж үзэх, тусгагдаагүй тохиолдолд шинэ ажилтан авах үндэслэл, шалтгаанаа нарийн тодорхойлох

6.1.4 Ажлын байрны тодорхойлолтыг нягтлах, шаардлагатай бол шинэчлэх

6.1.5 Ярилцлаганд журмын дагуу бэлтгэж, хариуцлагатайгаар оролцох

6.1.6 Ажлын саналыг тавихаас өмнө хянаж, баталгаажуулах

6.1.7 Шийдвэр гаргалтанд өөрийн саналаа тусгах, гаргасан шийдвэртээ хариуцлага хүлээх

6.1.8 Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд идэвх, санаачлагатай, тогтсон дүрэм журмыг баримтлан оролцох

6.1.9 Шударга, зарчимч, ёс зүйтэйгээр уг үйл ажиллагаанд оролцох

6.2 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний үүрэг, хариуцлага

6.2.1 Сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг эхнээс нь дуустал нь чиглүүлэн, зохион байгуулна.

6.2.2 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг төлөвлөх

6.2.3 Ажлын байрны зарыг боловсруулж, байршуулах

6.2.4 Сонгон шалгаруулалтын үйл явц, баримтлах журам, холбогдох материалуудын талаар нэгжийн удирдлагуудад зөвлөх

6.2.5 Ажил горилогч тус компанид өмнө ажиллаж байсан бол холбогдох мэдээллийг цуглуулах

6.2.6 Ажил горилогчдоос утсаар мэдээлэл авах

6.2.7 Ажлын байр нэг бүрийн сонгон шалгаруулалтын талаар бүртгэл үүсгэж, хөтлөх

6.2.8 Ажлын байранд сонгогдоогүй ажил горилогчдод хариу өгөх

6.2.9 Шийдвэр гаргалтанд өөрийн санал бодлоо тусгах

6.2.10      Сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг үнэн бодитой, шударга явагдахад хяналт тавьж ажиллах

6.2.11      Сонгон шалгаруулалтын үйл явцад шудрага бус үйлдэл гарсан тохиолдолд түүнийг илрүүлж, холбогдох албан тушаалтанд арга хэмжээ авах ажлыг зохион байгуулах

6.2.12      Сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг удаашруулсан, дүрэм журмын дагуу гүйцэтгээгүй албан тушаалтанд хяналт тавьж, сануулах

6.3 Сонгон шалгаруулалтын зардал тооцох

6.3.1 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  нь бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтанд гарч буй зардлыг тооцон гаргаж улирлаар тайлагнаж явна.

6.3.2 Тухайн тооцсон зардлыг орон тооны төлөвлөлтөнд үндэслэн жилээр төлөвлөж, бизнес 

ДОЛОО. БУСАД  

7.1 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн болон холбогдох нэгжийн удирдлага сонгон шалгаруулалтын нууцыг задруулахыг хориглоно.

7.2 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс энэхүү журамд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхэд аливаа албан тушаалтан хөндлөнгөөс оролцох буюу нөлөөлөхийг хориглоно.

7.3 Ажил горилогчийн анкет, хувийн хэрэг, шалгалтын хуудас болон бусад материалыг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр бусдад дамжуулах, үзүүлэхийг хориглоно. 

7.4 Тухайн ажил горилогчийг энэхүү журмыг мөрдөлгүйгээр шууд ажилд авахыг хориглоно. Энэ заалт нь энэхүү журамд заасан сонгон шалгаруулалтгүйгээр ажилд авах тохиолдолд хамаарахгүй болно.   

7.5 Энэхүү журмыг зөрчсөн ажилтанд компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

7.6 Журмын хэрэгжилтэд Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хяналт тавьж ажиллана.

TTT logo

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж-8, Финанс төв

Лавлах

70119400

Сайжруулсан шахмал түлшний талаархи мэдээллийг - 24/7

Оффис

75005555

Email

info@ttt.mn

ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ

ХУУЛЬ ДҮРЭМ

Борлуулагчид

Тусламж / Иргэдэд